Oplatí sa zabezpečiť svoju pohľadávku dohodou o zrážkach zo mzdy?

Sféra podnikania poskytuje podnikajúcim subjektom mnoho možností rastu v trhovom prostredí. Popri plnení hlavného cieľa, ktorým je maximalizácia zisku a tvorba nových projektov, je pre podnikateľský subjekt v neposlednom rade potrebná určitá znalosť zákona a riešenie situácií, ktoré vo svojej podstate nepatria medzi žiadúce, avšak majú priamy vplyv na celkovú ziskovosť podniku. Kontrola účtovníctva, a tým spojená správa pohľadávok patria medzi dôležité parametre v manažmente podniku, ktoré by v žiadnom prípade nemali byť zanedbávané. V súčasnosti nie je výnimočným také konanie obchodných partnerov či odberateľov, kedy subjekt po prevzatí tovaru alebo služby neuhradí svoj záväzok v dobe splatnosti a veriteľovi tak vzniká splatná pohľadávka na vymáhanie.

výplata

Spôsobov ako sa vysporiadať so subjektmi, ktoré si neplnia svoje záväzky voči partnerom je viacero. Ideálnym riešením je odovzdať správu pohľadávok a ich vymáhanie profesionálnej vymáhacej spoločnosti a zabezpečiť tak plynulý a rýchly proces vymáhania predmetnej pohľadávky. Správna vymáhacia spoločnosť dokáže na základe promptnej realizácie dostupných právnych úkonov vymôcť pohľadávku pomerne včasne a zároveň realizuje také kroky, ktoré vymáhanie pohľadávky pozitívne ovplyvnia a zabezpečia. Do uvedeného rámca právnych úkonov patrí i možnosť zabezpečenia pohľadávky dohodou o zrážkach zo mzdy a iných príjmov. I napriek tomu, že zabezpečovacie prostriedky majú posilniť postavenie veriteľa, konkrétne inštitút zabezpečenia pohľadávky dohodou o zrážkach zo mzdy môže pre veriteľa do určitej miery prestavovať i riziko. Bližšie informácie o tomto inštitúte si predstavíme v nasledujúcich riadkoch tohto článku.

Podstata tohto zabezpečovacieho inštitútu spočíva vo vzájomne uzatvorenej písomnej dohode medzi veriteľom a dlžníkom, na základe ktorej dlžník poskytuje písomný súhlas o povolení realizácie zrážok platiteľa mzdy v prípade neplnenia záväzku. Vo svojej podstate sa však nemusí jednať len o mzdu dlžníka, ale i akýkoľvek príjem, ktorý je možné považovať za formu mzdy. Do tejto kategórie príjmov patrí napríklad dôchodok, štipendium či nemocenské dávky. Konkrétnu definíciu možných príjmov, ako aj právny rozsah inštitútu zabezpečenia upravuje § 551 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Charakter tohto zabezpečovacieho inštitútu okrem formy zábezpeky poskytuje i reálnu možnosť čiastočného uspokojenia pohľadávky v prípade, ak je dlžníkovi poukazovaný určitý oficiálny príjem. Uspokojenie je len čiastočné z dôvodu zákonného vymedzenia limitu. Tento limit je ohraničený teoretickou výškou zrážok, ktoré by boli nariadené v prípade exekúcie, pričom jej rozsah upravuje Exekučný poriadok. Na základe ustanovení tohto zákona nie je možno dlžníkovi zraziť hodnotu, odpočítaním ktorej by dlžníkovi neostalo životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Vzhľadom na možnosť zvyšovania, prípadne znižovania mzdy povinného je nutné akceptovať i možnosť variability výšky zrážok, ktoré sú obsahom dohody.

dohoda

Uvedená dohoda nadobúda svoju účinnosť v okamihu, pokiaľ sa pohľadávka v celom rozsahu stala splatnou. Pre veriteľa tak vzniká možnosť čiastočného uspokojenia pohľadávky, ktoré zabezpečí predložením dohody o zrážkach zo mzdy platiteľovi mzdy. Pri riadnom dodržaní jednotlivých náležitostí by mala byť veriteľovi tak vyplácaná hodnota dohodnutých zrážok postupne až do kompletného uspokojenia pohľadávky. Prekážkou vo vyplácaní dohodnutých čiastok môžu byť vymáhacie konania voči dlžníkovi.

V prípade, pokiaľ by sa pred veriteľom nenachádzal iný veriteľ s právom umožňujúcim zrážky zo mzdy, platiteľ mzdy je povinný zrážky zo mzdy vykonať. V inom prípade môže čeliť zo strany veriteľa možnosti požadovania náhrady škody. Predmetná dohoda o zrážkach zo mzdy zanikne v momente uspokojenia a naplnenia hlavného záväzku. Tento akt môže nastať úplným vyplatením zo strany dlžníka, prípadne postupným uplatňovaním zrážok zo mzdy až do úplného uspokojenia.

Vo svojej podstate sa dohoda o zrážkach zo mzdy javí ako vhodný a pomerne ľahko uplatniteľný zabezpečovací prostriedok. Jeho uplatnenie v prípade neplnenia zo strany dlžníka nie je zdĺhavé a má prakticky okamžitú účinnosť, ak je dlžníkovi poukazovaná mzda. Určitou nevýhodou tohto zabezpečovacieho prostriedku je však fakt, že predmetom tejto dohody je budúci príjem dlžníka, a teda, ak v čase splatnosti a následného neplnenia nie je dlžníkovi mzda poukazovaná, nie je možné zrážky vykonávať. V iných prípadoch môže byť veriteľ zo strany dlžníka zámerne krátený v tom zmysle, ak sa dohodne so zamestnávateľom na umelom znížení mzdy.

faktura platba

Odhliadnuc od uvedeného však treba mať na zreteli zákonnú prednosť pohľadávok plynúcich z exekučného titulu alebo vyživovacej povinnosti, ktoré sú uspokojované v prvom rade. Na základe uvedeného možno tak skonštatovať, že dohoda o zrážkach zo mzdy v konečnom dôsledku nemusí zabezpečiť vymoženie pohľadávky, prípadne môže znamenať dlhodobý vymáhací proces. V prípade vymáhania dlhov a správy pohľadávok je preto vhodné obrátiť sa včas na silného partnera, ktorý pozná jednotlivé zákonné možnosti. Spoločnosť Claims Collection sa dlhodobo venuje procesu vymáhania pohľadávok a má množstvo spokojných klientov. Ak evidujete nesplatené pohľadávky a chcete ich čo najrýchlejšie vymôcť, obráťte sa na odborníkov.